Καιρός για καλοκαιρινές διακοπές!
Σας πληροφορούμε οτι οι παραγγελίες σας του Αυγούστου θα αρχίσουν να φεύγουν από την 1η Σεπτεμβρίου.
Στο μεταξύ μοιραζόμαστε μαζί σας αγαπημένες καλοκαιρινές φωτογραφίες,
γιορτάζοντας το μπλε το ελληνικό…